Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Het Zaanse Bakkertje / Dutch Vegan Bakery

Toepasselijkheid

De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Het Zaanse Bakkertje. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant van Het Zaanse Bakkertje te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

Aanbiedingen en prijzen

Aanbiedingen door en prijzen van Het Zaanse Bakkertje zijn vrijblijvend. Het Zaanse Bakkertje accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Het Zaanse Bakkertje behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief order- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Bestellingen

Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, post, fax, E-mail, Internet is de overeenkomst een feit. Het Zaanse Bakkertje behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.
In het geval van een bestelling van € 100,- of meer of in ieder ander geval waarin Het Zaanse Bakkertje het nodig acht, kan Het Zaanse Bakkertje telefonisch, per e-mail of schriftelijk contact opnemen met de consument over de bestelling(en), alvorens de bestelling in productie te nemen. Het Zaanse Bakkertje houdt zich het recht voor een bestelling te weigeren, zonder opgaaf van redenen.

Leveringen

Het Zaanse Bakkertje zal steeds streven naar snelle levering van het bestelde. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door Het Zaanse Bakkertje ten behoeve van de levering ingeschakelde derden. De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Het Zaanse Bakkertje daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen één (1) dag na de aflevering, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen.

Betaling

De klant voldoet bij Het Zaanse Bakkertje aan de verplichting, die ontstaat uit de onder punt bestellingen bedoelde overeenkomst, middels iDeal (internet betaling). In het geval dat Het Zaanse Bakkertje een factuur stuurt, zal de betaling binnen de termijn van veertien (14) kalenderdagen moeten plaatsvinden, zonder verrekening, korting en/of opschorting. Als datum van betaling geldt de datum van creditering van de bankrekening van Het Zaanse Bakkertje.

Reclames, garantie en retourgoederen

Indien is aangetoond, dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Het Zaanse Bakkertje de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Als garantietermijn voor geleverde producten geldt de termijn, die door de betrokken leverancier van Het Zaanse Bakkertje wordt gegarandeerd, gerekend vanaf de datum van aflevering door Het Zaanse Bakkertje. Binnen deze termijn vindt kosteloos vervanging of reparatie van ondeugdelijke onderdelen plaats, zulks met in acht name van de specifieke voorwaarden van de leverancier. Retourzendingen worden in alle gevallen slechts geaccepteerd indien zij vooraf bij Het Zaanse Bakkertje zijn aangemeld, indien zij zijn voorzien zijn van een uniek retournummer en indien de verpakking van het product onbeschadigd is. De kosten van retourzendingen komen voor rekening van Het Zaanse Bakkertje, in alle andere gevallen voor rekening van de klant.

Herroepingsrecht

Omdat onze producten bederfelijke producten zijn is het herroepingsrecht niet van toepassing. Het is daarom niet mogelijk producten te retourneren.

Overdracht van risico en eigendom

Het risico van het geleverde gaat van Het Zaanse Bakkertje over naar de klant, zodra de aflevering heeft plaatsgevonden. De eigendom gaat evenwel pas over, indien de klant aan al zijn onder punt betaling bedoelde verplichtingen heeft voldaan.

Klantgegevens

Indien de klant aan Het Zaanse Bakkertje opgave doet van een adres is Het Zaanse Bakkertje gerechtigd alle bestellingen aan dat adres te verzenden met behoud van alle rechten zoals bedoeld in punt betaling. Klanten zijn verplicht adreswijzigingen schriftelijk te melden aan
Het Zaanse Bakkertje,
Lagedijk 11A
1544 BA Zaandijk

Aansprakelijkheid

Het Zaanse Bakkertje is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Het Zaanse Bakkertje is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Het Zaanse Bakkertje komen. Het Zaanse Bakkertje draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Het Zaanse Bakkertje eveneens geen verantwoordelijkheid. Het Zaanse Bakkertje is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Het Zaanse Bakkertje, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Het Zaanse Bakkertje. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door Het Zaanse Bakkertje uitgesloten.

Diversen

De klant van Het Zaanse Bakkertje dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door Het Zaanse Bakkertje geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Het Zaanse Bakkertje garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrechten van derden. Ingeval van overmacht heeft Het Zaanse Bakkertje het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat Het Zaanse Bakkertje gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt iedere tekortkoming verstaan, die niet aan Het Zaanse Bakkertje kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Rechten

Alle contacten en transacties met Het Zaanse Bakkertje geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van Het Zaanse Bakkertje. Niets uit uitgaven of publicaties van Het Zaanse Bakkertje mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Het Zaanse Bakkertje.

Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen tussen Het Zaanse Bakkertje en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Klachten

De klant is gehouden de goederen direct na op- of aflevering te keuren. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen een dag na het tijdstip van aflevering van goederen, schriftelijk – of per e-mail bij Het Zaanse Bakkertje te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen. Manco’s en bij aflevering zichtbare gebreken dienen echter binnen 6 uur na aflevering bij Het Zaanse Bakkertje te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende.

  1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
  2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
  3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
  5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
  6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
  7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Het Zaanse Bakkertje / Dutch Vegan Bakery
Lagedijk 11a
1544 BA ZAANDIJK
[T] 075 – 6281719
[W] https://www.veganbakery.nl/
[E] info@veganbakery.nl
[KvK] 35022113
[BTW nr.] 8049.77.896.B01
[INGBANK] NL92INGB0005355286

De waardering van www.veganbakery.nl bij WebwinkelKeur Reviews is 9.6/10 gebaseerd op 1020 reviews.